Statut

Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie
Wydział VIII Gospodarczy w dniu 16.09.1999r.
(sygn. Akt Ns Rej IG 2/99)

Statut Polsko - Azerbejdżańskiej Izby Gospodarczej można otrzymać w siedzibie Izby.

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Polsko-Azerbejdżańska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sferze wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195, zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą o Izbach", oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Rejestracja Izby odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru izb gospodarczych (Dz. U. Nr 49, poz. 283).

4. W kontaktach zagranicznych Izba używa następujących nazw:
- w języku polskim: Polsko - Azerbejdżańska Izba Gospodarcza,
- w języku azerskim: Polsa - Azerbaycan Ticart Palatasi,
- w języku angielskim: Polish - Azerbaijan Chamber of Economy,
- w języku rosyjskim:

Art. 2

1. Siedzibą Izby jest miasto Częstochowa


2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za zagranicą


3. Na terenie działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.


Art. 3

1. Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do sądowego rejestru izby gospodarczych.


2. Izba używa następujących pieczęci :
- pieczęć okrągłą z napisem CZĘSTOCHOWA pośrodku i napisem w otoku POLSKO - AZERBEJDŻAŃSKA lZBA GOSPODARCZA,
- pieczęć okrągłą z napisem BAKU pośrodku i napisem w otoku
POLSA - AZ3RBAYCAN TlCARET PALATASl,
- pieczęcie płaskie z napisami: Polsko - Azerbejdżańska Izba Gospodarcza; Polsa Azsrbaycan Ticarst Palatasi; Polish - Azerbaij an Chamber of Economy wraz z adresami

 

Cele Izby i sposoby ich realizacji

Art. 4


1. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu oraz promocja, reprezentowanie i ochrona polskich i azerskich interesów gospodarczych na terytorium działania zrzeszonych podmiotów; członków Izby.


2. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczej o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, o możliwości wykorzystania potencjału produkcyjno - handlowego członków Izby oraz świadczenie usług reklamowych, marketingowych, szkoleniowych i doradztwa techniczno - ekonomicznego.


3. Organizowanie imprez promocyjnych, wystaw i doskonalenia zawodowego na warunkach określonych przez organy Izby.


4. Pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych w tym jako strona przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.


5. Wydawanie zaświadczeń, świadectw i certyfikatów oraz prowadzenie każdej innej prawnie dopuszczalnej działalności służącej Izbie i jej członkom, a określonej przez j ej organy statutowe w tym także prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i zagranicznym na zasadach ogólnych.


6. Izba może na swój wniosek lub na wnioski rządów Polski i Azerbejdżanu za jej zgodą, wykonywać zadania zastrzeżone w przepisach prawa dla administracji państwowej i samorządowej o ile nie są one sprzeczne z interesami zrzeszonych podmiotów.


7. Izba nie prowadzi działalności politycznej i światopoglądowej.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki


Art. 5

1. Członkiem Izby mogą być polskie i azerbejdżańskie podmioty gospodarcze w rozumieniu art. 12 Ustawy o Izbach oraz art. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 480 z późniejszymi zmianami), a także inne podmioty i organizacje gospodarcze mające interes prawny związany z działalnością gospodarczą na terytorium działania Izby.


2. Osoby prawne reprezentowane są w Izbie przez pełnomocników, natomiast osoby fizyczne wykonują swe prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników.


3. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru, a pozostali z chwilą złożenia deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd Izby, akceptacji Statutu i opłaceniu wpisowego.


4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu podmiotowi przysługuje odwołanie do Rady Izby w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Dyrektora Zarządu Izby.


5. Izba nie posiada innych uprawnień niż wynikające z niniejszego Statutu w stosunku do członków Izby z wyjątkiem gdy wchodzi z nimi w stosunki gospodarcze.

Art. 6


1. Członkowie Izby mają prawo do:
- kandydowania i wybierania do organów Izby,
- korzystania ze wszystkich form działalności Izby,
- korzystania ze znaku firmowego Izby i powoływania się na
przynależność do niej; na zasadach określonych przez Radę Izby,
- zgłaszać wnioski dotyczące celów i zasad działalności Izby,
- uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.


2. Członkowie Izby zobowiązani są do :
- czynnego udziału w realizowaniu statutowych celów Izby,
- przestrzeganiu Statutu, uchwał i regulaminów organów Izby,
- kierowania się w swojej działalności zasada etyki i normami rzetelnego postępowania,
- regularnego płacenia składek członkowskich.


3. Członkostwo w Izbie ustaje:
- wskutek wystąpienia z dniem złożenia pisemnego oświadczenia, skierowanego do Zarządu Izby,
- wskutek wykluczenia z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa, nie przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby.


4. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Rady Izby, która może być zaskarżona do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Rady.
Za datę wykluczenia uważa się datę uchwały Rady Izby.

Organy Izby

Art. 7


1 . Organami statutowymi Izby są:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Rada Izby,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Izby.


2. Kadencja organów Izby trwa 5 lat.

3. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


4. Głosowanie tajne zarządza prowadzący obrady na wniosek co najmniej 1/5 osób uczestniczących w posiedzeniu.


5. Wybory do organów Izby oraz wybór Prezesa Rady Izby dokonywane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie następuje w tym samym trybie. Szczegółowe zasady wyborów organów Izby określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków. Nie dotyczy to wyboru pierwszych władz Izby.


6. Organy Izby działają w Polsce i Azerbejdżanie.

Walne Zgromadzenie Izby

Art. 8

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby, rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Radę Izby co najmniej raz na 5 lat, a pierwszy raz jest zwołane w ciągu roku od momentu rejestracji Izby.


4. Rada Izby jest obowiązana zawiadomić skutecznie wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.


5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez
Radę Izby lub na wniosek 1/3 członków Izby i jego wyłącznym celem jest rozwiązanie Izby i określenie sposobu podziału majątku oraz powołanie likwidatora.


6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
- uchwalanie programów działania Izby,
- wybór Prezesa i 10 Członków Rady Izby.
- uchwalanie ordynacji wyborczej do organów Izby, oraz zatwierdzenie regulaminów ich działania,
- uchwalanie zasad reprezentowania polskich i azerbejdżańskich członków w organach Izby,
- uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
- zatwierdzenie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Izby,
- zatwierdzenie Statutu Izby opracowanego przez Komitet Założycieli,

- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, rozwiązania Izby, podziału majątku i ustanowienia likwidatora oraz w sprawie zasad ustalania składek i sposobów ich uiszczania, oraz gratyfikacji dla Rady Izby, a także w innych sprawach wynikających ze Statutu.

Art. 9
1. Rada Izby jest organem statutowym Izby i składa się Prezesa Izby i z 10 Członków Rady Izby wybranych na okres 5 lat przez Walne Zgromadzenie Członków spośród osób - właścicieli lub pełnomocników zrzeszonych podmiotów i instytucji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Członków.


2. Członkowie Rady wybierająna wniosek Prezesa Izby ze swego składu
dwóch Wiceprezesów Izby.


3. Wygaśnięcie mandatu Członka Rady następuje w razie ustania członkostwa, rezygnacji lub śmierci.


4. W przypadku zmniszenia stanu osobowego Rady w trakcie roku, działa ona do stanu osobowego 50% + 1 osoba.


5. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na rok, według procedury przewidzianej w uchwalonym przez nią regularninie pracy Rady.


6. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów, z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady.

7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, a przy równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

8. Do zakresu uprawnień Rady Izby należy:
- kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- zatwierdzenie rocznego budżetu Izby opracowanego i realizowanego
przez Zarząd Izby.
- opracowanie i zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Izby, oraz zasad reprezentowania Izby przez Przedstawicielstwo Izby w Baku,
- podejmowanie uchwał w zakresie zasad gospodarki finansowej, a szczególnie o zbyciu i nabyciu nieruchomości, udzieleniu poręczeń kredytowych i wekslowych oraz we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej i sądu Izby w sposób szczegółowo określony w regulaminie działania Rady Izby, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków.
- zwoływanie i określanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków.
- kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i
kontrola wykonania
uchwał Rady Izby przez Zarząd Izby. organ wykonawczy Rady Izby,
- opiniowanie projektu i skwitowanie wykonania przez Zarząd Izby rocznego budżetu Izby,
- nadzorowanie zakresu i sposobu działania przedstawicielstw i oddziałów Izby,
- przyjęcie lub odrzucenie sprawozdań z działalności Zarządu Izby,
- ustalanie zasad świadczenia usług członkom Izby,
- udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Izby, w tym także do
podjęcia działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych
Izby,
- wnioskowanie w sprawie wysokości składki i sposobu jej określania
i wpłaty, celem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.

9. Wiceprezes, obywatel Azerbejdżanu, nadzoruje działalność Przedstawicielstwa Izby w Baku i reprezentuje Izbę na zewnątrz w zakresie i w sposób określony przez Radę Izby.

10. Prezes i Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Rady Izby nie pozostają z Izbą w stosunku pracy, a gratyfikacje za udział w pracach Izby są możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Izby

Art. l0

1 . Zarząd Izby jest organem wykonawczym Rady Izby i kieruje działalnością Izby w zakresie Zarządu zwykłego. Pracami biura Zarządu Izby kieruje Dyrektor Zarządu Izby. Prezes Rady Izby określa zakres jego obowiązków i uprawnień oraz nawiązuje stosunek pracy ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia. Dyrektor Zarządu Przedstawicielstwa w Baku podlega organizacyjnie Dyrektorowi Zarządu Izby w Częstochowie.

2. Dyrektor Zarządu Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
przepisów prawa dla pracowników zatrudnionych w e Izby oraz
w Zarządzie Przedstawicielstwa Izby lub w Zarządzie Oddziału Izby.

3. Dyrektor Zarządu Izby składa radzie Izby rocme sprawozdanie z re-
alizacj i statutowych celów Izby oraz z wykonania budżetu Izby celem
skwitowania.

Sąd Izby

Art. 11

1. Sąd Izby orzeka w składzie trzyosobowym i jest organem Izby powołanym przez Walne Zgromadzenie Członków do rozstrzygania sporów związanych z działalnością Izby oraz wynikających z członkostwa w Izbie.

2. Sad Izby obiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Sąd Izby działa zgodnie z regulaminem Sądu Izby zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Izby.

 

Komisja Rewizyjna

Art. 12

1. Komisję Rewizyjną tworzą trzej członkowie Izby wybrani przez Walne
Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów na okres 5 lat.

2. Komisja Rewizyjna obiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego powodu przysługuje jej prawo kooptacji do czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzanie rocznych i bieżących kontroli całokształtu działalności Izby ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej poprzez badanie wszelkich dokumentów, a szczególnie z zakresu wykonania rocznego budżetu,
- przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków dotyczących działalności Izby.

5. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez
nią regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 13

1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, wydzielone fundusze i prawa majątkowe.

2. Przychody Izby powstają z wpisowego, rocznych składek członkowskich, wpływów netto z opłat za usługi, odsetek i innych dochodów z lokat pieniężnych Izby, dochodów z działalności gospodarczej oraz subwencji i dotacji organów państwowych, a także z nieodpłatnie przekazanych spadków, darowi w i zapisów majątkowych.

3. Rozchody Izby stanowią wydatki bieżące na prowadzenie działalności
statutowej w tym płac pracowników etatowych biur, oraz obciążenia ustawowe funduszu płac, a także gratyfikacje dla Rady Izby, składki i wpisowe w organizacjach krajowych i międzynarodowych, inwestycje i
lokaty kapitałowe, udziały w przedsięwzięciach gospodarczych tworzonych na zasadach ogólnych oraz inne rozchody wynikające z uchwał organów statutowych Izby. Rozchody muszą być zbilansowane z przychodami Izby w okresie rachunkowym.

4. Izba może tworzyć wydzielone fundusze, których zasady tworzenia i
wykorzystania określają regulaminy opracowane przez Radę Izby, a
zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków, takie jak :
- statutowy,
- rezerwowy,
- celowe, wynikające z przepisów szczegółowych 0 gospodarce finansowej lub powołane uchwałą organów Izby.

5. Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.

6. Do składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych w imieniu
Izby upoważnione są we współdziałaniu co najmniej dwie osoby wpisane do rejestru w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

- Prezes Izby lub j eden z Wiceprezesów Izby wraz z Członkiem Rady Izby lub Dyrektorami Zarządu Izby czy Zarządu Przedstawicielstwa po uzyskaniu przez nich pełnomocnictwa Rady Izby.

7. Dla środków pieniężnych Izba prowadzi księgi rachunkowe i wydzielone rachunki bankowe w Polsce i Azerbejdżanie.

8. Sposób ustalenia składek w roku obrachunkowym i uzyskiwania innych
środków finansowych na koszty utrzymania i działalności Izby określa
uchwałą Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Izby. Składkę
w pierwszym roku obrachunkowym ustala się w wysokości 500 $ USA
wpłacaną na konta bankowe Izby w Polsce i Azerbejdżanie w okresach półrocznych

9. Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku, a odpowiedzialność majątkiem osobistym członka lzby za zobowiązania Izby jest wyłączona, o ile prawo nie stanowi inaczej.

10. Dochody z działalności gospodarczej Izby służą wyłącznie do realizacji celów . statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

Art. 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków którego wyłącznym celem jest rozwiązanie Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, powołuje likwidatora i ustala cele na które przeznaczony zostanie majątek Izby oraz dokonuje zgłoszenia uchwały likwidacyjnej do sądu rejestrowego. Majątek likwidowanej Izby przeznacza się w pierwszej kolejności na koszty likwidacji, a nadwyżkę na cele charytatywne w Polsce i Azerbejdżanie.

2. W razie rozwiązania Izby, likwidator wykonuje postanowienia uchwały
likwidacyjnej w tym postanowienia dotyczące majątku Izby, a w razie
braku środków koszty likwidacji obciążają członków Izby.

3. Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania dokonuje zmian Statutu Izby oraz dokonuje zgłoszenia stosownej uchwały do sądu rejestrowego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. izbach gospodarczych i inne powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawne.

Art. 15

Statut został opracowany i zatwierdzony przez Komitet Założycielski w dniu 28.03.1998 r., który to Komitet posiada pełnomocnictwo i zapewnienie zatwierdzenia Statutu przez Walne Zgromadzenie Członków na dowód czego jego przedstawiciele złożyli poniżej swoje podpisy.

(podpis i pieczęcie firm 22 przedstawicieli lub pełnomocników 20 podmiotów gospodarczych)

Komitet założycieli upoważnia Pana Witolda Piecucha
i Pana Sabira Alijefa do występowania w imieniu Izby przed Krajową Izbą Gospodarczą i Sądem Rejestrowym w zakresie niezbędnym do powołania i organizacji Izby oraz przed odnośnymi instytucjami Republiki Azerbejdżanu w zakresie organizacji i rejestracji Przedstawicielstwa Izby
w Baku.

Polska, Częstochowa, 25.03.1998r.
Azerbejdżan, Baku, 28.03.1998r.